ارزوهای کاغذی

پاییز در زندگی

بنام خدا

نوشته شده در یک شنبه 15 بهمن 1391برچسب:,ساعت 20:4 توسط اکبر هراتی| |

نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,ساعت 15:39 توسط اکبر هراتی| |

نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,ساعت 15:35 توسط اکبر هراتی| |

 

نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,ساعت 15:31 توسط اکبر هراتی| |

 

نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,ساعت 15:25 توسط اکبر هراتی| |

نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,ساعت 15:17 توسط اکبر هراتی| |

 

نوشته شده در سه شنبه 10 بهمن 1391برچسب:,ساعت 14:55 توسط اکبر هراتی| |

باسلام دوستان عزیزم ازاین به بد شما

 

میتوانید اگرخواستیندباادرس جدیدزیر 

 

p3345.mihanblogمراجعه فرمایید

نوشته شده در سه شنبه 29 آذر 1391برچسب:,ساعت 21:43 توسط اکبر هراتی| |

این مطلب در تارخ 21/07/91درساعت 20:20

 

مینویسم الان زیر بارونونی که از ساعت13شروع

 

شده وتاالان ادامه دارد وروستای ماکه درزلزله

 

اخیرخراب شده ومردم درچادرها اسکان دادن

 

حالازیربارون حتی توی چادر هم زیر اب

 

ماندیم وجایی برای نشستن نداریم

 

کسی توجهی به ما ندارد.....چرا...؟ما

 

چکارکنیم مردم ما چه گناهی دارند؟....

نوشته شده در جمعه 23 آبان 1391برچسب:,ساعت 20:28 توسط اکبر هراتی| |

{خبربه دورترین نقطه جهان برسد}

 

   {نخواست اوبه من خسته گمان برسد}

 

{شکنجه بیشتر از اینکه بیش چشم خودت

 

کسی که سهم تو بوده به دیگران برسد}

 

      {چه می کنی که اوراخواستی یک عمربه

  

راحتی کسی از راه ناگهان برسد}

 

{رهاکنید برودازدلت جداباشد به انکه دوسترش

 

داشته به ان برسد}

 

       {رها کنید بروندو دوتاپرنده شوندخبربه

 

دورترین نقطه جهان برسد}

 

{گلایی نکنیدبغض خویش رابخوریدکه حق حق

 

تومبادابه گوش ان برسد}

 

      {خدا کند که نه نفرین نمیکنم که مبادبه

 

ان که عاشق اوبودم زیان برسد}

 

{خداکندکه فقط این عشق  ازدلم برود}

 

            {خدا کند که فقط ان زمان برسد}

نوشته شده در سه شنبه 22 آبان 1391برچسب:,ساعت 21:36 توسط اکبر هراتی| |

ایاین انصاف است خانه ما وصدها

 

خانه دیگرکه

 

اینگونه

 

اواربرداری شده است وچندتا ازسرپناهی ماکه

 

توزلزله اسیب کمی دیده بودند

 

برداشتند و منطقه که همیشه

 

سردسیر است وحالا ازهمیشه سرد

 

شده وکسی توجهی به

 

ما نمی کنند خانواده ها بدون سردپناه

 

تواین سرما وبارون

 

بمانند بنظرشمااین انصاف

 

است...........................؟ 

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1391برچسب:,ساعت 7:27 توسط اکبر هراتی| |

شرقی روستای ما بیشتر درقشرفقیر

 

 حدود  چهل روزاست که زلزله وحدود

 

دوهزارپانصد

 

پس لرزه رخ داده وچون منطقه ما

 

ازنظرجغرافی سردسیر است

 

وتایک ونیم ماه دیگه دیگه برف می بارد

 

ومردم هیچ سرپناهی ماندند ودراین

 

مورد خیلی ازطرف دولت میشه

 

من خودم که دوست دارم بمیرم

 

اما گناه این مردم بیچاره چیست

نوشته شده در پنج شنبه 30 شهريور 1391برچسب:,ساعت 21:16 توسط اکبر هراتی| |

 

علی کجاست ببینداهل کوفه بر

 

سرتقسیم جیره یتیمان چه هاکه نمی کنند

نوشته شده در جمعه 17 مرداد 1391برچسب:,ساعت 14:46 توسط اکبر هراتی| |

 

درشبی که اذربایجان غرق در

 

عزاوماتم است شبکه3خنده بازار

 

راپخش میکندایا مردم اذربایجان

 

ازمردم سوریه ولبنان ذلیل تراست

 

 

نوشته شده در جمعه 15 مرداد 1391برچسب:حدودیک هفته است که هرروزدرشهرستان ورزقان زلزله رخ می د,ساعت 23:46 توسط اکبر هراتی| |

 

خدابنده هاشوهرلحظه امتحان میکنه

 

گروهی رادرمصیبت گرفتارمیکنه

 

وگروهی را موردلطف خودقرارمیده

 

تاببینه رهایافتگان ازبلاچه برخوردی

 

بامصیبت زدگان دارندپس وای بر

 

کسانی که به جای کمک جیره

 

انهارامثل سگ هاردهاتشان

 

کف زده میبلعند.

 

نوشته شده در جمعه 11 مرداد 1391برچسب:,ساعت 23:27 توسط اکبر هراتی| |

خراب شدن سه مرتبه

 

خانه ای که ضدزلزله نساخته شدند

بدون شرح

بانک صادرات

 

نوشته شده در دو شنبه 10 مرداد 1391برچسب:,ساعت 19:54 توسط اکبر هراتی| |

Design By : Mihantheme